Film Müziğinin ‘Geçişken Müzik’(Sourcescoring) Olarak Kullanımı

Besteci, kaynağı belli müziği film müziğine dönüştürebilir. Bu dönüşüm için, filmin kurgusuna göre gerçek olduğu düşünülen müziğin, yani „canlı ya da kaydedilmiş müzikal performansın’ (source) enstrümantasyonunu değiştirip konuşmaya/aksiyona eşlik eden müziğin (underscore) orkestrasyonuna geçer. Müzik genellikle underscore işlevi görecek şekilde değişir ve diyaloglardaki/konuşmalardaki ya da…

Film Müziğinin Anlatıcı (Narrative) Olarak Kullanımı

Müziğin görevinin, öyküdeki psikolojik dramayı bilinçaltı seviyesinde iletmek olduğunu belirten Lipscomb ve Tolchinsky, izleyicinin müziğin bazısını duyması ve bunu sinemasal anlatının bir parçası gibi, yani “olayların ve karakterlerin anlatısı ” şeklinde duyması gerektiğini aktarır. Bu “dünya” elbette ses unsuru içermektedir diyen yazarlar, dolayısıyla filmin öyküsündeki…

Film Müziğinin Psikolojik ve Anlamsal İşlevleri

Sinemanın çıkış noktasının tiyatro ve/veya opera olduğu düşünülürse, film müziklerinin çıkış noktasıysa sahne müzikleridir diyebiliriz. Sahne müzikleri genelde uvertür, şarkılar, perde arası prelüdler ve melodramlardan oluşmakta olup böylece oyunu seyircilere sunma amacını gütmektedir. Sinema dilinin gitgide belirginlik ve bir disiplin kazanması film müziği tekniklerinde de…

Film Müziğinin İşlevleri Ve Kullanımı

Philip Tagg, Polonyalı müzikolog Zofia Lissa’nın (Ästhetik der Filmmusik Berlin, 1959) sistematize ettiği, „müziğin filmdeki yirmi işlevini’ yeniden uyarlayıp gruplandırmış ve bu „işlevlerin’’ iç içe geçmiş olarak birbirlerini kapsayacak şekilde işlev gördüğünü belirtmiştir. Belirli kaynaklarla birlikte bu uyarlamadan da destek alarak, filmlerimizde kullanılan müzikli sahnelerin…

Film Müziğinin Hazırlanma Süreci

Yapımcı, yönetmen ve de bestecinin birlikte kararlaştırdıkları „spotting’ ya da „müziğin belirlenmesi’ işlemi, film müziğinin hazırlanmasında en ciddi safhalardan biridir. Bu aşamada alınacak kararlar filmin müzikle etkileşimini olumlu ya da olumsuz şekilde belirleyecektir. Bundan ötürü besteciden önce yapımcı ve özellikle yönetmenin sorması gereken sorular vardır…

Film Müziği Temel Terminoloji

En açık haliyle sinematografik görüntüler için özel olarak hazırlanan müzik olarak tanımlayabileceğimiz film müziği, içinde birçok kültürel ve endüstriyel müzik 13 türünü ve biçimini barındıracak şekilde bestecinin müzikal stiliyle (üslup) örülüp karakterize edilerek, filmsel anlamın inşasında yer almaktadır. Filmin anlatımına uygun ve filmde üstlendiği işlevlere…

Sinemada Müziğin Gereksinimi

Sinemanın müziğe neden gereksinim duyduğuna yönelik söylemler arasında birçok araştırmacının ilk başlarda en büyük nedenin gösterim aletinin (projeksiyonun) rahatsız edici sesini örtmek olduğunu ileri sürmesi gelir. Gösterim aletleri o dönemler salonun içinde duruyordu ve çıkardıkları sesler oldukça yüksektir. Bir başka yorumsa “müzikodramatik” bakımdan yapılmıştır. Konuralp’e…

Sinemada Ses ve Müzik İlişkisi

Sinemada sesle birlikte müziğin yeri ve öneminin açıklanmasına yönelik girişimiz, sanatsal bağlamda öncelikli olarak „sanat’ sözcüğünün incelenmesine ve bu kavramın antik dönemlerden bugüne kadarki gelişim süreci içinde anlam değişimlerine uğrayarak toplumlarda nasıl bir işleve sahip olduğunun kısaca açıklamasına ihtiyaç duymaktadır. Toplumların binyıllar boyunca gelişerek kendi…

Kültürel Kimlik ve Müzik

Asuman Susam’a göre görüntülerle bellek arasındaki ilişkinin bir yanı egemen ideolojinin söylem oluşturma yöntemleri ve manipülasyolarıyla şekillenirken bir yanı da bir mücadele alanı olarak karşı söylem pratiği oluşturur. Bu bakımdan sanat yapıtları karşı söylem aracı olarak da karşımıza çıkmaktadır (2015: 19). Toplumsal bilincin ve belleğin…

Kültürel Temsiller O larak Sinema ve M üzik

Kültür ve temsil konusu 1950’lerden bu yana iletişim çalışmalarının ve akademilerin ilgi odağı konumundadır. Anaakım içerisinde sanatın kültürü ne derece temsil ettiği ya da edememesi gibi konular tartışmalar arasındadır. Gordon Marshall’a göre temsil, imge ve metinlerin temsil ettikleri gerçek kaynakları doğrudan yansıtmalarından ziyade onları yeniden…